Verdeling erfenis

Nalatenschap

Hoe komt de beschikking mortis causa (testament, testament, erfrecht) tot stand?

Afgezien van bepaalde bijzondere gevallen (art. 4:97-107 BW) kan een testament in beginsel alleen door een notaris worden opgemaakt of met de hand worden geschreven en in bewaring worden gegeven aan een notaris (art. 4:94 BW. Gezamenlijke testamenten zijn niet toegestaan ​​(artikel 4:93 BW). Hetzelfde geldt voor erfovereenkomsten. Volgens artikel 4:4 lid 2 BW zijn overeenkomsten tot cessie van een erfenis of delen daarvan die niet die nog zijn opgebouwd, zijn ongeldig.

Wordt de uitspraak geregistreerd en zo ja, hoe?

De notaris voor wie het testament is opgemaakt, moet dit de eerste werkdag na het opmaken van het testament melden bij het Centraal Register van Testamenten (CTR).

Zijn er beperkingen op vrije beschikking bij overlijden

Alleen de nakomelingen van de overledene (d.w.z. zijn kinderen of, indien zij vooroverleden zijn, de kinderen van de kinderen) hebben recht op een verplicht deel. Noch de echtgenoot, noch de familieleden in opgaande lijn hebben recht op een verplichte portie. Volgens artikel 4:64 BW is het verplichte deel de helft van het wettelijke deel van de erfenis. Als een nakomeling zijn verplichte deel inroept, wordt hij in dit opzicht niet als erfgenaam beschouwd, maar als schuldeiser.

Wie erft en hoeveel

Als er geen testament is, gelden de volgende principes, afhankelijk van de situatie, als het gaat om de verdeling erfenis.

In het geval van de ongehuwde en kinderloze overledene, gaat de nalatenschap gelijkelijk over op hun ouders en broers en zussen, waarbij het aandeel van elke ouder in de erfenis niet minder dan een kwart mag bedragen.

Als de overledene niet getrouwd was maar wel kinderen nalaat, erven deze gelijkelijk. Als de overledene een echtgenoot maar geen kinderen achterlaat, gaat de volledige nalatenschap over op de langstlevende echtgenoot.

Als de overledene een echtgenoot en kinderen heeft, erven zij in gelijke mate, maar de nalatenschap gaat naar de langstlevende echtgenoot. De nalatenschap wordt afgehandeld op kosten van de echtgenoot. Als erfgenaam heeft elk kind wettelijk recht op een geldvordering ter hoogte van hun aandeel in de erfenis van de langstlevende echtgenoot. Er kan aanspraak worden gemaakt als de langstlevende echtgenoot failliet gaat of schuldsanering ondergaat (zie de Wet Schuldsanering natuurlijke Personen) of de echtgenoot is overleden (artikel 4:13 BW).

Verdeling erfenis
Schuiven naar boven